top of page

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.charlotterouge.com oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.

 2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Charlotte Rouge spółka cywilna, ul. Sarmacka 22/117,
  02-972 Warszawa, Polska, NIP 9512521994, REGON 389190772, hello@charlotterouge.com, zwana dalej Usługodawcą.


ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.

 2. Klient może dobrowolnie dokonać Rejestracji, tj. założyć konto w Sklepie.

 3. Klient może dokonać Zamówienia bez Rejestracji.

 4. Warunkiem dokonania Rejestracji i/lub Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności. Klient musi przestrzegać Regulaminu.

 5. Informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji lub wymagane przy zakupach bez Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

 6. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.

 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Sklep realizuje zamówienia na terytorium całego świata.


ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać Zamówienia nieustannie, ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00.

 2. Klient może przy składaniu Zamówienia wybrać sposób dostawy Produktu. Dostępne sposoby dostawy Produktu to wysyłka kurierem (kosz 13 zł) oraz paczkomatem Inpost (koszt 12 zł).

 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

 4. Klient ma wgląd do postępu realizacji Zamówienia.

 5. Czas realizacji zamówienia to 1-10 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania opłacenia Zamówienia. Każdy produkt ma podany w opisie czas realizacji. Dodatkowo, wysyłka kurierem i paczkomatem dostarczana jest w ciągu 1-3 dni;
   

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, dolarach amerykańskich, euro, funtach brytyjskich i są kwotami brutto.

 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 5. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 6. Dostępne formy płatności to przelew bankowy oraz płatność za pośrednictwem serwisu PayU i PayPal.

 7. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci faktury vat 0.

 8. Faktura na firmę wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.


REKLAMACJE I ZWROTY – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.). Reklamację można złożyć w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.

 2. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

 3. Składając Reklamację bądź dokonując Zwrotu należy dostarczyć nieużywany i nienaruszony Produkt wraz z metkami, fakturą oraz wypełnionić Formularz zwrotu.

 4. W przypadku Reklamacji Usługodawca w ciągu 10 dni roboczych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 5. W przypadku Zwrotu Produktu Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty, którą uiścił na rzecz Usługodawcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu. Forma zwrotu pieniędzy będzie taka, którą Klient wybrał w Zamówieniu.

 6. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, metek i oryginalnego opakowania.

 7. Zwrotom nie podlegają Produkty zmodyfikowane lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta. Ze względów higienicznych zwrotom nie podlegają również majtki/figi.

 8. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji koszt dostarczenia do Usługodawcy Reklamacji ponosi Usługodawca.

 9. Reklamacje oraz Zwroty należy przesyłać na adres:

Charlotte Rouge

Marta Kondratowicz

Sarmacka 22/117

02-972 Warszawa
hello@charlotterouge.com

tel. 600 588 913
lub paczkomat: WAW47AP

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

 4. Więcej informacji na temat danych zawiera Polityka Prywatności.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.charlotterouge.com. Klienci, którzy dokonali Rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu oraz możliwości jego akceptacji lub rezygnacji z korzystania z usług Sklepu.

 2. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 5. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 7. Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin: Tekst
bottom of page